Юридическая Компания

Діють зміни до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Опубликовано 15 Фев 2024 в Новости | Нет комментариев

13 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури від 18 листопада 2023 року № 1048, яким унесено зміни до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Серед іншого, змінено пункти 5 — 11 розділу III Статуту «Статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування».

Установлено, що загальні збори об’єднання скликаються і проводяться правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання направляється ініціатором загальних зборів об’єднання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення таких зборів. Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається реєстрованим поштовим відправленням на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника до ініціатора загальних зборів об’єднання, отриманою не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення загальних зборів об’єднання, повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання надсилається такому співвласнику на іншу поштову адресу або на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій, зазначених у такій заяві.

У повідомленні про проведення загальних зборів об’єднання повинна міститися інформація про:

1) ініціатора загальних зборів об’єднання;

2) дату, час та місце проведення загальних зборів об’єднання;

3) порядок денний загальних зборів об’єднання;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників в загальних зборах об’єднання дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї.

До повідомлення про проведення загальних зборів об’єднання можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що розглядатимуться на зборах.

Дата, час та місце проведення зборів об’єднання обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Загальні збори об’єднання приймають рішення з питань порядку денного з можливістю їх обговорення.

За технічної можливості може бути організовано участь у загальних зборах об’єднання окремих співвласників (їх представників) (за їхнім бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції.

Голосування таких співвласників (їх представників), крім голосування за обрання голови загальних зборів об’єднання, здійснюється шляхом заповнення ними листків опитування. Загальні збори об’єднання веде голова зборів.

Рішення про обрання голови загальних зборів об’єднання приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у загальних зборах об’єднання дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки, належної співвласнику площі квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, крім випадків обрання голови загальних зборів об’єднання та пункту 4 розділу III Статуту.

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної часткової власності, належна кожному співвласнику площа квартири або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки у праві спільної часткової власності. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, такі співвласники вважаються власниками рівних часток.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники, які разом мають більше половини загальної кількості голосів усіх співвласників (крім випадків, якщо законом встановлена більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення).

Рішення загальних зборів об’єднання про відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами вважаються прийнятими, якщо за них проголосували співвласники, які разом мають більше ніж 75 відсотків загальної кількості голосів усіх співвласників (кваліфікована більшість голосів).

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 розділу III Статуту, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення зборів співвласників. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Рішення загальних зборів об’єднання, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів об’єднання мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення загальних зборів об’єднання оформлюється протоколом, який повинен містити відомості про:

1) ініціатора загальних зборів об’єднання;

2) дату, час, місце проведення загальних зборів об’єднання (у тому числі інформацію про технічні засоби електронних комунікацій, з використанням яких співвласники брали участь в загальних зборах об’єднання дистанційно в режимі відеоконференції);

3) загальну кількість співвласників багатоквартирного будинку;

4) загальну площу квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

5) кожного співвласника (його представника), який взяв участь в загальних зборах об’єднання, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні, а саме:

  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) співвласника та його представника (у разі представництва особи);

  • номер квартири або нежитлового приміщення;

  • загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

  • документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

6) обраного голову загальних зборів об’єднання;

7) порядок денний загальних зборів об’єднання;

8) підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного загальних зборів об’єднання.

Протокол загальних зборів об’єднання підписує голова загальних зборів об’єднання або інша уповноважена зборами особа.

Рішення загальних зборів об’єднання доводяться до відома співвласників ініціатором загальних зборів об’єднання.

Співвласники мають право ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) загальних зборів об’єднання, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів об’єднання може бути оскаржене в судовому порядку.

Джерело: https://jurliga.ligazakon.net