Юридическая Компания

Зміни до Ліцензійних умов на освітню діяльність у сфері дошкільної та позашкільної освіти. Як отримати ліцензію на дошкільну та позашкільну освітню діяльність

Опубликовано 4 Июн 2021 в Главная | Нет комментариев

20 червня 2021 року набирають чинності ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності.

Давайте знайомитись із основними змінами, які стосуються дошкільної та позашкільної освіти:

Ліцензуванню підлягає освітня діяльність на рівні дошкільної освіти — за рівнем дошкільної освіти; та у сфері позашкільної освіти.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти, засновника (засновників) іншої юридичної особи, що забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти, фізичної особи — підприємця, яка забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти.

Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог.

Хто може отримати ліцензію.

До здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження освітньої діяльності належать:

на рівні дошкільної освіти:

— юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні дошкільної освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу дошкільної освіти);

— заклади дошкільної освіти (у тому числі в складі об’єднання з іншими закладами освіти);

— інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні дошкільної освіти) (далі — дошкільні підрозділи);

— заклади дошкільної освіти (для відокремлених структурних підрозділів закладу дошкільної освіти);

— фізичні особи — підприємці;

— заклади дошкільної освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);

у сфері позашкільної освіти:

— заклади позашкільної освіти (у тому числі в складі об’єднання з іншими закладами освіти);

— заклади позашкільної освіти для філій (відокремлених структурних підрозділів) закладу позашкільної освіти;

— інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері позашкільної освіти);

— фізичні особи — підприємці.

За результатами фінансово-господарської діяльності закладу освіти основним видом економічної діяльності повинна бути освітня діяльність.

Вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності, у тому числі місць провадження освітньої діяльності філій, структурних підрозділів та територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти.

У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат повинен додатково дотримуватися вимог до кадрового і навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами освітніх компонентів (навчальних дисциплін (освітніх програм).

У разі розширення провадження освітньої діяльності на дошкільної освіти та у сферах позашкільної освіти ліцензіат подає відповідну заяву разом з документами та відомостями, які підтверджують дотримання ліцензіатом цих Ліцензійних умов під час провадження ним освітньої діяльності на відповідному рівні або у сфері освіти.

Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування, крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини на рівні дошкільної освіти та у сфері позашкільної освіти, провадження освітньої діяльності за місцем, наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо).

Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.

Якщо зміна даних стосується зміни (нового) місця провадження освітньої діяльності, ліцензіат протягом семи робочих днів від дня настання таких змін подає органу ліцензування заяву про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності у зв’язку із зміною місця провадження згідно з додатком 13 та копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності, та забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Всі особи, залучені здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до провадження освітньої діяльності, діють за відповідними трудовими договорами (угодами).

Здобувач ліцензії (ліцензіат) забезпечує наявність трудових договорів (контрактів) у письмовій формі з усіма керівниками, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Здобувач ліцензії забезпечує наявність трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти або з особою, що виконує обов’язки керівника закладу освіти (керівником або з особою, що виконує обов’язки керівника відокремленого структурного підрозділу, що провадить освітню діяльність, іншої юридичної особи; особою, найнятою (за потреби) фізичною особою — підприємцем для виконання обов’язків керівника) (крім професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві).

Кожен працівник закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, дошкільного підрозділу, структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти, фізичної особи — підприємця чи інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти або виконує професійні обов’язки за відповідним договором (угодою) на рівнях дошкільної, та у сфері позашкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд та здійснити обов’язкові щеплення, що відображається в їх особистій медичній книжці встановленого зразка.

Медичне обслуговування, організація харчування та прання, ведення бухгалтерського обліку і діловодства, інші додаткові для здійснення освітнього процесу види діяльності ліцензіатів, передбачені законодавством, можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом залучення ліцензіатами на договірних умовах інших суб’єктів господарювання, що мають право надавати відповідні послуги.

Здобувач ліцензії та ліцензіат (крім фізичних осіб — підприємців, які не використовують найманої праці) забезпечують на своїх веб-сайтах відкритий доступ до інформації та документів, передбачених Законом України “Про освіту” та спеціальними законами у сфері освіти.

Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронній формі відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу, які передбачені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат повинен забезпечити актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Відомості про зміни даних у кадровому та матеріально-технічному забезпеченні вносяться ліцензіатом протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе здобувач ліцензії (ліцензіат).

Документи формуються у справу (електронну справу), підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Керівник закладу дошкільної освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти) / керівник дошкільного підрозділу / фізична особа — підприємець або найнята нею на роботу особа, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти, повинні відповідати таким вимогам:

бути громадянином України;

вільно володіти державною мовою;

мати вищу освіту (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти — вищу педагогічну освіту);

мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти (відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти);

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своєї роботи можуть не мати вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю, мати вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної кваліфікації педагогічного працівника. На другий рік своєї роботи такі педагогічні працівники повинні бути атестовані закладом освіти.

Фізична особа — підприємець, яка використовує найману працю, повинна відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти або повинна прийняти на роботу особу, яка відповідає таким вимогам та виконуватиме відповідні посадові обов’язки.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ліцензіат повинен мати затверджену (затверджені) освітню (освітні) програму (програми), матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що необхідне для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, відповідає вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Ліцензіат повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

безпроблемне пересування на візку територією закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Технологічні вимоги цих Ліцензійних умов не стосуються провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти за місцем проживання дитини.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

 Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти  згідно з додатком 50 подає:

1) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння державною мовою керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи — підприємця або особи, найнятої фізичною особою — підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти) / керівника відокремленого структурного підрозділу (для керівників відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти — у разі наявності відокремлених структурних підрозділів);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи — підприємця або особи, найнятої фізичною особою — підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи — підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи — підприємця);

7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються юридичною особою (закладом дошкільної освіти) / юридичною особою, що має дошкільний підрозділ / фізичною особою — підприємцем для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 51.

Здобувач ліцензії — фізична особа — підприємець, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності згідно з додатком 50 подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;

5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою — підприємцем, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 52.

Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити педагогічну діяльність у сфері позашкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог затверджених освітніх, навчальних програм.

 Керівник державного, комунального закладу позашкільної освіти (філії державного, комунального закладу позашкільної освіти) повинен відповідати таким вимогам:

бути громадянином України;

мати вищу освіту;

мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

мати організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Керівник приватного закладу позашкільної освіти (філії приватного закладу позашкільної освіти) / керівник структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти / фізична особа — підприємець або найнята нею на роботу особа, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу позашкільної освіти, повинні мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

мати вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки;

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

 Ліцензіат повинен мати затверджену (затверджені) освітню (освітні), навчальну (навчальні) програму (програми), матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що забезпечує виконання затверджених освітніх, навчальних програм, відповідає вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти згідно з додатком 53 подає:

1) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у тому числі щодо забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти керівника закладу позашкільної освіти (для державних, комунальних закладів позашкільної освіти) / керівника філії закладу позашкільної освіти (для філій державних, комунальних закладів позашкільної освіти — у разі наявності філій);

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для державних і комунальних закладів позашкільної освіти);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника закладу позашкільної освіти (філії закладу позашкільної освіти — у разі наявності філії) / керівника структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти/фізичної особи — підприємця або особи, найнятої фізичною особою — підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу позашкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи — підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи — підприємця);

7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 54.

Здобувач ліцензії — фізична особа — підприємець, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти згідно з додатком 53 подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;

5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою — підприємцем, яка провадить (провадитиме) освітню діяльність у сфері позашкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 55.

Нагадуємо, що Юридична компанія-Лєгал має великий досвід у отриманні ліцензії на дошкільну освіту. Ми завжди зможемо Вас як проконсультувати, так і допомогти у формуванні та підготовці документів для отримання ліцензії як на дошкільну освіту так і на позашкільну освіту.

Ми знаходимось: Адміральський проспект 25, оф. 9. Записатись на консультацію можливо за телефоном: 097-754-79-48; 068-124-25-85