Юридическая Компания

Право пацієнта на відшкодування шкоди, завданої медичною послугою неналежної якості

Опубликовано 25 Июл 2019 в Главная | Нет комментариев

Конституцією  України гарантовано  право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

 Право людини на медичну допомогу закріплено також і в ст. 284 Цивільного кодексу України  та в ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, де передбачено право на кваліфіковану медико‑санітарну допомогу як складову права на охорону здоров’я.

Кожна  людини   має право  на медичну допомогу, а саме:

— Право на ефективне та доступне медичне обслуговування, у тому числі на безоплатну медичну допомогу (ч. 3 ст. 49 Конституції України);

—  Право на вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря і закладу охорони здоров’я ( ст. 284 ЦК України,  ст. 6, 34, 38 Основ);

—  Право на медичну інформацію (ст. 32 Конституції України, ст. 285 ЦК України,  ст. 6, 39 Основ);

— Право на таємницю про стан здоров’я (ст. 32 Конституції України, ст. 286 ЦК України, ст. 39‑1, 40 Основ);

—  Право на інформовану добровільну згоду на медичне втручання (ст. 29 Конституції України,  ст. 284 ЦК України, ст. 6, 34, 38 Основ);

—  Право на відмову від медичного втручання (ст. 29 Конституції України, ст. 284 ЦК України,  ст. 43 Основ);

— Право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду (ст. 287 ЦК України,  ст. 6 Основ).

На жаль, надання медичної  допомоги  не завжди  може завершитись  результатом, якого очікував пацієнт.

Ненадання  або неналежне надання медичної  допомоги  може мати негативні  наслідки  для пацієнта, зокрема:  каліцтво, інше  ушкодження здоров’я, спричинення  моральної  або матеріальної  шкоди   або призвести навіть до смерті  пацієнта.

За таких обставин  в  дію  вступають  механізми юридичної  відповідальності.

При використанні  пацієнтом  захисту права на медичну допомогу в порядку цивільного  судочинства  варто пам’ятати  про  такі  особливості:

 • Позовна давність не поширюється на вимогу  про відшкодування шкоди, завданої  каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я  або   смертю, а також на вимогу, що випливає з порушення особистих немайнових прав ( с. 268 ЦК України);
 • Звільняються від сплати судового збору фізичні особи щодо справ про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом  або  іншим ушкодженням  здоров’я, а також смертю фізичної особою (Закон України «Про судовий збір»).

Цивільно – правовою відповідальністю у сфері надання медичної  допомоги є

застосування до порушника або особи,  яка за законом несе  відповідальність за його дії чи бездіяльність, заходів примусу, які визначені законом або договором  і полягають  у покладенні на нього додаткових обов’язків цивільно-правового характеру  за вчинення ним протиправних дій або бездіяльності під час надання медичної  допомоги.

            Договірна цивільно-правова відповідальність, виникатиме, якщо умови договору про надання медичних послуг сторони договору виконали неналежно та/або не в повному обсязі.

            Позадоговірна (деліктна) відповідальність настає за відсутності договірних відносин між учасниками і внаслідок  порушення абсолютного права потерпілої особи, яким є право на медичну допомогу.

            Умовами настання позадоговірної цивільно-правової відповідальності є:

 • Наявність протиправної поведінки правопорушення;
 • Наявність шкоди;
 • Наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою;
 • Наявність вини.

           Цивільним кодексом України  настання цивільно-правової   відповідальності  пов’язано  із настанням шкоди.

Чинним Цивільним Кодексом України не передбачено вичерпний перелік витрат, які підлягатимуть відшкодуванню внаслідок заподіяння шкоди, завданої каліцтвом  або іншим ушкодженням здоров’я. Крім того, особливість шкоди, яка завдана здоров’ю,  полягає в тому, що вона не може бути відшкодована в натурі чи оцінена в грошовому еквіваленті.

Як зазначено в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 04.10.2017 року (справа № 754/8692/16-ц): «Отже, до шкоди здоров’ю, яка заподіяна при  медичному  втручанні, можна віднести: тілесні ушкодження, які полягають  у порушенні анатомічної цілісності органів і тканин або їх фізіологічних функцій; виникнення супутнього основному захворюванню пацієнта, послідовно розвинутого хворобливого процесу  або патологічного стану, що залишають  після зникнення (видужання) стійкі наслідки ушкодження у вигляді спотворення зовнішнього вигляду  частини тіла,  порушення функцій органів чи їх систем; зараження невиліковною хворобою чи  хворобою, яка потребує тимчасової або постійної ізоляції від суспільства;  безповоротно згаяну можливість вилікування хворого, а також розвиток психічного захворювання, що виникла у результаті медичного втручання».

Заподіяна шкода поділяється на  матеріальну та  моральну.

Матеріальна шкода  виникає, якщо:

 • потерпілій особі завдано каліцтво або інше ушкодження здоров’я;
 • потерпіла особа померла.

У разі смерті особи, право на відшкодування шкоди, яка була заподіяна смертю, матимуть особи, які на день настання смерті потерпілої особи були на її утриманні або мали на день смерті право на одержання від неї утримання ( ст. 1200 ЦК України).

            Моральна шкода виникає, якщо:

 • фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
 • принижені честі та гідності фізичної особи.

Право на відшкодування моральної шкоди матиме сама потерпіла особа,  а у разі смерті пацієнта – члени сім’ї  покійного пацієнта  і така шкода полягатиме в душевних стражданнях, яких вони зазнали внаслідок протиправної поведінки щодо пацієнта (ст. 1168 ЦК України).

            Постанова Верховного суду України від 11.03.2015 року (справа №  6-208цс14): «Суд зробив правовий висновок про те, що змістом ст. 1168 ЦК України  моральна шкода, завдана каліцтвом  або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім’єю. Право на відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю особи, виникає з моменту смерті цієї особи».

Правові підстави стягнення матеріальної та моральної шкоди:

Згідно ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, зокрема, втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

 

Ч. 1 ст. 906 ЦК України передбачає, що збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

За загальним правилом визначеним ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

 

Згідно ч. 1 ст. 1172 ЦК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

Статтею 23 ЦК України встановлено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Згідно ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Отже, відповідно до загальних підстав відповідальності за матеріальну та моральну шкоду згідно ст.ст.1166,1167 ЦК України та п.5 постанови Пленуму ВСУ України №4 від 31.03.1995р. юридичною підставою виникнення відповідальності за заподіяну шкоду є склад цивільного правопорушення, невід’ємні елементи якого: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.

            Люди припускаються помилок у всіх сферах діяльності,  на помилках можна вчитися та запобігати їх повторенню.

Однак помилки в наданні медичної допомоги, можуть бути невиправними  та призвести до негативних наслідків для пацієнтів.

 З огляду на ризиковий характер надання медичної допомоги, не завжди можна досягнути бажаного результату, а також через неналежне надання медичної допомоги  може бути заподіяно шкоду життю і здоров’ю пацієнта. Саме пацієнти є найбільш  уразливими та їх прав найбільш часто не дотримуються  надавачами медичних послуг.

            Діяльність щодо захисту права на медичну допомогу вимагає володіння спеціальним арсеналом знань, умінь і навиків, аби ефективно здійснювати свої професійні обов’язки   щодо надання правової допомоги клієнтові у цій галузі.

            Отже, якщо Вам надано неякісні медичні  послуги, незалежно від форми власності надавачів  медичних послуг,  варто знати, що Ви маєте право звернутись до суду та відшкодувати   матеріальну та моральну шкоду  завдану Вам.

Для надання консультації, правової оцінки саме вашої ситуації, звертайтесь за телефоном: 068-124-25-85; 097-754-79-48; 048-701-88-71 або за адресою: Адміральський проспект, 25