Юридическая Компания

Опубликованоdirector

Как вернуть ошибочно уплаченные налоги и пени: Минфин.

Опубликовано 19 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Как вернуть ошибочно уплаченные налоги и пени: Минфин.

Минфин урегулировал порядок обмена информацией для возвращения налогоплательщикам ошибочных или переплаченных сумм денежных обязательств и пени. Механизм информационного обмена между уполномоченными органами был установлен приказом финансового ведомства от 11 февраля 2019 года № 60, передает Юрлига. 

Отмечается, что ошибочно выплаченные налоги и пени, кроме НДФЛ, можно вернуть только на основании заявления (включая электронное), которое подал налогоплательщик в территориальный орган ГФС по месту администрирования в течение 1095 дней от дня переплаты.

В заявлении указывается название ошибочно или излишне уплаченного налога, сбора, платежа, его сумма, дата уплаты и реквизиты платежного документа, по которым средства перечислены в бюджет (код классификации доходов бюджета, бюджетный счет, на который перечислены средства, код ЕГРПОУ территориального органа Казначейства, на имя которого открыт счет, и МФО Казначейства). Также необходимо указать направление перечисления ошибочно и/или излишне уплаченных средств:

 • на текущий банковский счет налогоплательщика;
 • на погашение денежного обязательства или налогового долга по другим платежам, которые контролирует ГФС, независимо от вида бюджета;
 • в наличной форме по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке.

Кроме того, к дополнению к заявлению плательщик может подать копию платежного документа, на выполнение которого платеж перечислен в бюджет.

В случае возвращения излишне уплаченного НДС, зачисленного в бюджет со счета налогоплательщика в системе электронного администрирования, средства подлежат возвращению исключительно на счет плательщика в системе электронного администрирования, а в случае его отсутствия — путем перечисления на текущий банковский счет налогоплательщика.

Излишне удержанные суммы налога на доходы физических лиц по результатам отчетного налогового года возвращаются на основании налоговой декларации.

В случае поступления в территориальный орган ГФС налоговой декларации, в которой задекларировано право плательщика на возвращение излишне удержанной (уплаченной) суммы НДФЛ, средствами информационно-телекоммуникационной системы органов ГФС вносится запись в Журнал возвращения излишне удержанных (уплаченных) сумм на основании поданной налоговой декларации.

Далее

Держпраці нагадало про особливості використання праці неповнолітніх

Опубликовано 19 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Держпраці нагадало про особливості використання праці неповнолітніх

Неповнолітні особи (ті, що не досягли віку 18 років) у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, однак в частині охорони праці, встановлення робочого часу, надання відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством.

Головне Управління Держпраці нагадало про особливості використання праці неповнолітніх.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КЗпП, допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які вже досягли шістнадцяти років. Але, як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює (усиновлювача, опікуна чи піклувальника), можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Мінімальним віком з якого особи допускаються до прийняття на роботу є чотирнадцять років (при дотриманні умов, встановлених ч. 3 ст. 188 КЗпП).

Держпраці вказало, що для неповнолітніх встановлені такі гарантії при оформленні трудових відносин:

— трудовий договір обов’язково укладається у письмовій формі;

— випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється;

— забороняється залучати до праці на важких умовах і до роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

— встановлені Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми;

— заборона залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

— встановлено скорочену тривалість робочого часу при виплаті зарплати в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, які працюють у звичайному (повному) режимі робочого часу;

— відпустка надається на тридцять один календарний день.

Далее

Які обмеження встановлені законодавством для державних службовців та за що їх можна притягнути до відповідальності.

Опубликовано 19 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Які обмеження встановлені законодавством для державних службовців та за що їх можна притягнути до відповідальності.

Законодавство встановлює такі обмеження для державних службовців.

1. Обмеження щодо використання службового становища

Використання посадового становища не може відбуватись всупереч публічним інтересам задля особистої вигоди.

Вимогами ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено низку обмежень для публічних осіб. Забороняється використовувати свої службові повноваження або становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Такі обмеження поширюються на наступних осіб:

 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 3. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, — у випадках, передбачених цим Законом.

2. Обмеження щодо одержання подарунків

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

 • у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених ч. 1 цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Подарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є, відповідно, державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Крім того, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

 1. Відмовитися від пропозиції;
 2. За можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
 3. Залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 4. Письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписують особа, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосередній керівник або керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації. Якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Покарання за порушення — штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка (ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення

Обмеження щодо сумісництва та суміщення поширюється виключного на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таким особам забороняється:

 1. Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 2. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Однак при цьому важливим є положення про те, що обмеження не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Покарання за порушення — штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу, отриманого від такої діяльності (ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

 1. Протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами-підприємцями, якщо особи, зазначені в абз. 1 цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців;
 2. Розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;
 3. Протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням встановлених обмежень, можуть бути визнані недійсними.

У разі виявлення таких порушень НАЗК звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

5. Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб поширюються виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Такі особи не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття практично всіх посад, за виключенням депутатів та членів колегіальних органів, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Водночас зазначені положення не поширюються на:

 • народних засідателів і присяжних;
 • близьких осіб, які прямо підпорядковані одна одній у зв’язку з набуттям однією з них статусу виборної особи;
 • осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

У разі виникнення обставин, що порушують такі обмеження, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Далее

Косметолог. Коли потрібна ліцензія на косметологічну (медичну) діяльність.

Опубликовано 19 Апр 2019 в Главная | Нет комментариев

Косметолог. Коли потрібна ліцензія на косметологічну (медичну) діяльність.

Останнім часом занадто популярними стали послуги косметологів. Це і не дивно, в погоні за молодістю та красою, жінки готові витрачати шалені кошти, щоб бути якомога привабливішими.

Але, звертаючись до відповідного спеціаліста, жінки більше орієнтуються на інтернет-рекламу, фото робіт, при цьому зовсім не беруть до уваги той факт, хто саме вам надає цю послугу.

Чи знаєте ви, що класифікатор професій, навіть, не містить таку назву, як косметолог.

В класифікаторі наявна за кодом «2224.2» назва — Провізор-косметолог.

Відповідно Довідника кваліфікаційних характеристик, завданнями провізора-косметолога є забезпечення технічної підготовки виробництва парфумерно-косметичних засобів у промислових умовах, впровадження технологічного процесу їх виробництва. Складання нормативно-технічної документації виробництва парфумерно-косметичних засобів. Розроблення нових та вдосконалення існуючої рецептури парфумерно-косметичних засобів, проведення маркетингового пошуку з питань їх конкурентоспроможності, тощо.

Як бачимо, це трошки інше, а ніж те, що ми звикли розуміти під поняттям «косметолог».

Однак, саме види послуг, що надаються визначають юридичну специфіку діяльності такої професії та вимагають певного документального забезпечення.

Якщо виходити із самих актуальних косметологічних послуг, таких як: косметологічні процедури, що пов’язані з глибоким, інвазивним проникненням під шкіру, мезотерапія, ін’єкції ботоксом або силіконом, апаратна терапія тощо, така діяльність підпадає під медичну практику та підлягає ліцензуванню.

В Державному класифікаторі видів економічної діяльності 2010 в класі 86.22 виділено клас «Спеціалізована медична практика», що передбачає медичне консультування та лікування у сфері спеціальної медицини лікарями-спеціалістами та хірургами.

Далее

Відкритий доступ до даних щодо реєстрації авто: Кабмін збільшив обсяг публічної інформації

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Відкритий доступ до даних щодо реєстрації авто: Кабмін збільшив обсяг публічної інформації

Сьогодні на засіданні Кабмін затвердив постанову №835 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо відкритих даних». Постановою вносяться зміни до постанови КМУ №835 від 21.10.2015 та постанови КМУ №867 від 30.11.2016. 

По-перше, зростає кількість обов’язкових до відкриття наборів даних — з 616 до майже 900. У тому числі будуть оприлюднені такі набори даних, як:

 • інформація про зареєстровані транспортні засоби;
 • інформація щодо залишків імунобіологічних препаратів у регіонах України (залишки вакцин);
 • Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля;
 • дані системи розгляду дозвільних документів та інші.

Було проведено громадське обговорення та визначено набори даних, що є найбільш затребуваними серед громадського суспільства та бізнесу.

По-друге, вводяться індикатори оцінювання розвитку відкритих даних у ЦОВВ та органах місцевого самоврядування. Індикатори відповідають шести принципам Міжнародної хартії відкритих даних, при їх розробці враховано найкращий міжнародний досвід. Така норма, коли обов’язкове звітування міністерствами та іншими органами центральної влади щодо відкриття даних закріплене на нормативному рівні, є безпрецедентною практикою у світі.

Механізм дії індикаторів окреслений у «Порядку щорічного оцінювання стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації», який затверджений постановою. Він визначає процедуру проведення щорічного оцінювання стану оприлюднення і оновлення відкритих даних міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та розпорядниками інформації. Згідно Порядку, таке оцінювання стає складовою моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

По-третє, постанова уточнює та актуалізує низку формулювань з урахуванням сучасних умов розвитку відкритих даних. Зокрема, закріплюється поняття премодерації, яка відбувається перед публікацією наборів відкритих даних на оновленому порталі відкритих даних data.gov.ua.

Далее

Предлагают эксперимент по обмену жилья с оккупированных территорий на Кировоградскую и Николаевскую область. Зарегистрирован соответствующий законопроект.

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Предлагают эксперимент по обмену жилья с оккупированных территорий на Кировоградскую и Николаевскую область. Зарегистрирован соответствующий законопроект.

У Раді зареєстрований законопроект №10208 від 9 квітня 2019 року про проведення експерименту з обміну житла, яке перебуває у власності внутрішньо переміщених осіб на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Мета проекту полягає в законодавчому забезпеченні проведення експерименту з обміну житла, що знаходиться на не підконтрольних українській владі територіях та перебуває у власності переселенців, на інше рівноцінне (або краще) житло на підконтрольних українській владі територіях, задля створення умов для переселення переселенців на постійне місце проживання у безпечні регіони країни.

Зміст експерименту полягає у тому, що обласним бюджетам зазначених регіонів з державного бюджету мають надаватися щорічні субвенції на придбання житла з метою його наступного обміну на житло, що є власністю переміщених осіб і перебуває на непідконтрольних територіях, а також субвенції на створення нових робочих місць. Переселенці, які є власниками житла на непідконтрольних територіях, добровільно зможуть звернутися до Кіровоградської та Миколаївської облдержадміністрацій з заявою-пропозицією про укладення договору міни житла. Після укладення такого договору громадянин отримує у власність житло на підконтрольній українській владі території і втрачає статус переміщеної особи.

Законопроект передбачає гарантії, що площа житла, яке надається переселенцям, має бути не менша за площу житла, яке є у їх власності на даний час. Ця норма має стати стимулом для обміну житла і переселення.

Житло, яке за договором міни стає державною власністю, перебуває в розпорядженні Кіровоградської та Миколаївської облдержадміністрацій до встановлення українською владою контролю над непідконтрольними територіями, а після звільнення територій Донецької і Луганської областей від терористів має бути передане в спільну комунальну власність територіальних громад зазначених областей.

Тривалість експерименту — 3 роки.

Далее

ВС роз’яснив, що обов’язково має містити договір для визнання його новаційним

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости, Новости судебной практики | Нет комментариев

ВС роз’яснив, що обов’язково має містити договір для визнання його новаційним

До суду звернулись товариство та фізична особа, які просили визнати договір оренди землі недійсним. Позивачі зазначали, що договір оренди землі був зареєстрований у період дії іншого договору між тими самими сторонами.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд вказав на те, що оспорюваний правочин підлягає визнанню недійсним, оскільки він був укладений і зареєстрований до закінчення строку дії попереднього договору оренди землі, укладеного між тими самими сторонами і з приводу оренди цієї самої земельної ділянки, що є порушенням вимог статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі», частини п’ятої статті 116 Земельного кодеку України. А законодавством не передбачено автоматичне розірвання попереднього договору внаслідок укладення нового, якщо на це немає волі сторін правочину.

Апеляційний суд дійшов інших висновків. Суд апеляційної інстанції зазначив, що, укладаючи оспорюваний договір оренди землі, сторони домовилися про припинення договору оренди землі, укладеного до того, тобто дійшли згоди про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням (новацію), що відповідає частині другій статті 604 Цивільного кодекс України (ЦК). Оскільки волевиявлення особи при укладенні договору оренди землі було вільним і відповідало його внутрішній волі, свободі договору, цей правочин за формою і змістом відповідає вимогам закону і був спрямований на настання правових наслідків. А особа не довів, що оспорюваний договір оренди землі не підписував, оскільки таких позовних вимог взагалі не заявляв, призначити судово-почеркознавчу експертизу не просив.

Верховний Суд вирішив скасувати постанову апеляційного суду, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції роз’яснив, що зі змісту статті 604 ЦК України вбачається, що ознаками новації є: спосіб припинення зобов’язання;вона можлива лише між тими самими сторонами (сторонами попереднього зобов’язання); є двостороннім правочином (договором); нове зобов’язання пов’язане з попереднім і спрямоване саме на заміну первісного зобов’язання новим, а не на зміну цього зобов’язання.

Верховний Суд зазначив, що деякі з вищезазначених ознак новації одночасно є умовами її вчинення.

Так, до умов новації віднесено наступні: нове зобов’язання повинне пов’язувати тих самих осіб, що і первісне; сторони мають досягти згоди щодо заміни одного зобов’язання іншим, а «домовленість про новацію», про яку йдеться у частині другій статті 604 ЦК України, — це договір про заміну зобов’язання; вчиняється новація у формі двостороннього правочину (новаційного договору), який має відповідати вимогам до форми та змісту, необхідних для нового зобов’язання; наявність наміру сторін вчинити новацію, про який сторони повинні обов’язково вказати у договорі, а за відсутності такого застереження первинне зобов’язання не припиняється, а буде діяти поряд з новим; дійсність первинного зобов’язання (недійсність первинного зобов’язання веде до недійсності і нового зобов’язання, що витікає з новації, якщо ж недійсним є новаційний договір, сторони залишаються пов’язаними первинним зобов’язанням, і новація не відбувається); зміна змісту зобов’язання, або має виконуватися те саме, але на іншій правовій підставі; допустимість заміни первісного зобов’язання новим.

ВС звернув увагу на те, що новація — це угода про заміну первинного зобов’язання новим зобов’язанням між тими самими сторонами. Вона не припиняє правового зв’язку сторін, оскільки замість зобов’язання, дія якого припиняється, виникає узгоджене ними нове зобов’язання. Юридичною підставою для зобов’язання, яке виникає при новації, є домовленість сторін про припинення первинного зобов’язання.

Суд касаційної інстанції зазначив, що у оспорюваному договорі немає вказівки на первинне і нове зобов’язання та намірів сторін вчинити новацію, тобто припинити існуюче і замінити новим. А апеляційний суд не дослідив оспорюваний договір оренди землі, як самостійний правовстановлюючий договір, укладений під час дії попереднього чинного договору між тими самими сторонами та доводів позивача про наявність правових підстав для визнання його недійсним з підстав, визначених статтями 203, 215 ЦК України (постанова від 13.03.2019 у справі № 609/67/18).
Далее

Кабмин отменил получение разрешений для перепланировки всех зданий, – Минрегион

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Кабмин отменил получение разрешений для перепланировки всех зданий, – Минрегион
Кабинет министров внес изменения в Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам заместителя министра, теперь перепланировку всех жилых и нежилых зданий и помещений в них (СС1, СС2, СС3) можно осуществлять без разрешения.

«В 2017 году Минрегион разработал перечень несложных работ в строительстве, которые можно выполнять без разрешения и после которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Тогда это значительно упростило обустройства средств доступности, в частности, пандусов, замену блоков окон, дверей и так далее», – напомнил Парцхаладзе.

«В прошлом году мы инициировали расширение этого перечня для упрощения ведения деятельности в строительстве, а также улучшение инвестклимата и дерегуляции отрасли. В частности, были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3. Раньше это было возможно только для объектов СС1. Правительство поддержало эти изменения и теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилым и нежилым объектам», – пояснил чиновник.

Изменения в Перечень были утверждены постановлением Кабинета министров №236 от 20 марта, которое вступило в силу 23 марта этого года.

По мнению Парцхаладзе, это будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции отрасли, что в свою очередь, может положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту «Получение разрешений на строительство».

Сейчас Украина рейтинге Doing Business занимает 71 место. А по показателю «Получение разрешений на строительство» за 2 года мы улучшили позицию по 140 на 30 место.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, в декабре 2018 года.

В перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

Таким образом, эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.

Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

Далее

Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну щодо націоналізації ПриватБанку.

У НБУ вже заявили, що оскаржать це рішення.

«Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції», — заявили у Нацбанку.

Там також висловили занепокоєння щодо фінансової стабільності в країні у зв’язку з рішенням суду.

«Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність», — сказав представник Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Наприкінці березня Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи за позовом пана Коломойського про незаконність націоналізації ПриватБанку, і сторони перешли до дебатів. Вони велися в закритому режимі. В такому ж режимі суд розглядав цю справу від літа 2017 року.

Водночас у вересні 2018 року той самий Окружний адміністративний суд Києва під час розгляду позову від одного з клієнтів ПриватБанку підтвердив правомірність прийнятого Національним банком рішення про віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних.

Далее

Уряд затвердив порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають професійну освіту.

Опубликовано 18 Апр 2019 в Новости | Нет комментариев

Уряд затвердив порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають професійну освіту.

17 квітня 2019 року Уряд затвердив порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають професійну освіту. Про це повідомило Міністерство освіти та науки України.

«Багато років поспіль питання гуртожитків у профосвіті не було визначено нормативно. Заклади самостійно розробляли положення і керувалися ними під час поселення та виселення учнів. Для того, щоб адміністрації мали однакове розуміння цього процесу і скрізь, у кожному закладі країни, діяли однакові правила, ми й розробили цей Порядок», – наголосила гендиректор директорату профосвіти МОН Ірина Шумік.

За її словами, у порядку чітко визначено, що проживання учнів має бути безоплатним. Цей чинник є важливим з огляду на те, що учні профтехів, на жаль, поки що отримують досить невелику стипендію порівняно зі студентами вишів

У документі зазначається, що насамперед адміністрація має забезпечити місцями учнів, які претендують на поселення. Їм повинні надати ліжко, шафу для одягу, стілець, стіл, постільні речі тощо.

За наявності вільних місць адміністрація може поселити до гуртожитку педагогів та їхні сім’ї, осіб, які направлені у відрядження до закладу, членів родини учня тощо. Порядок також передбачає, що на період вступної кампанії до гуртожитку можуть поселити абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, іноземців та іногородніх вступників.

Отримати місце в гуртожитку профтеху першочергово можуть:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають відповідні пільги;

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

особи, яким гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної освіти у державних та комунальних закладах;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

особи, для яких це передбачено законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

особи з малозабезпечених або багатодітних сімей;

інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано таке право.

Далее